نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (توسعه پرستاری در سلامت)- اخبار نشریه
تغییر نام و پروانه انتشار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در تاریخ 95/3/24 نام و پروانه انتشار نشریه از مندیش(فصلنامه)  به توسعه پرستاری در سلامت(دو فصلنامه) به شماره ثبت 21416 تغییر یافت.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (توسعه پرستاری در سلامت):
http://ndhj.lums.ac.ir/find.php?item=1.43.16.fa
برگشت به اصل مطلب