:: دوره 1، شماره 1 - ( 7-1389 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 76-89 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثرات مشاوره نازایی بر روابط زناشویی زنان نابارور
چکیده:   (860 مشاهده)

مقدمه و هدف: نازایی موجب کاهش رضایت جنسی و زناشویی می شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین تأثیر مشاوره نازایی بر رابطه زناشویی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری ولی عصر شهر تهران می باشد.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مداخله‌ای می‌باشد. 100 زن نابارور که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، به روش نمونه گیری آسان انتخاب ، سپس به روش تخصیص تصادفی در دو گروه مشاوره و کنترل قرار گرفتند. پژوهش در دو مرحله پیش آزمون و پیگیری 3 ماه بعد صورت پذیرفت. در گروه مشاوره ، مداخله طی 3 جلسه یک ساعتی و با فاصله 1هفته و برای هر فرد به صورت جداگانه صورت پذیرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل 3 پرسشنامه کتبی مشخصات دموگرافیک، رضایت جنسی و رضایت زناشویی بود. امتیازات بالاتر در پرسشنامه رضایت جنسی و زناشویی بیانگر پایین تر بودن رضایت زوجین بود. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون مجذور کای ، من ویتنی و ویلکاکسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0 P<).

یافته ها: میانگین نمره رضایت جنسی 3 ماه پس از مداخله، در زنان گروه مشاوره37/8±00/36 = ±sd  mean و در زنان گروه کنترل69/7± 04/40 = ±sd  mean بود. آزمون من ویتنی ، اختلاف معنی داری بین رضایت جنسی زنان در دو گروه مشاوره و کنترل، 3 ماه پس از مداخله نشان داد (019/0= P). میانگین امتیازات کسب شده از پرسشنامه رضایت زناشویی3 ماه پس از مداخله در زنان گروه مشاوره 8/11± 23/50 = ±sd  meanو گروه کنترل64/12±97/54 = ±sd  mean بود. آزمون من ویتنی ، اختلاف معنی داری بین رضایت زناشویی زنان در دو گروه مشاوره و کنترل3 ماه پس از مداخله ، نشان داد (036/0   (P =.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مشاوره موجب افزایش رضایت جنسی و زناشویی زنان نابارور می شود .

 

واژه‌های کلیدی: ناباروری، رضایت زناشویی، رضایت جنسی، مشاوره
متن کامل [PDF 166 kb]   (924 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۵/۱/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 1 - ( 7-1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها