Journal archive for Google Scholar Robot!

Aligoodarz Nursing Faculty Analytic Research Journal

نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (توسعه پرستاری در سلامت)Volume 8, Number 1 (2017-6)


Evaluation the effects of a period of aerobic exercise rehabilitation on profile lipids, liver enzymes and exercise performance in patients with coronary heart bypass
بررسی تأثیر یک دوره بازتوانی هوازی بر نیمرخ چربی، آنزیم‌های کبدی و عملکرد ورزشی بیماران بای پس کرونر قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case report of huge muscinus cyst adenoma in pregnancy
معرفی مورد مادر باردار با آدنوم موسینی تخمدان (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating personality and psychological predisposing factors in coronary artery disease
بررسی عوامل مستعد کننده شخصیتی و روانشناختی در بیماری‌های عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between sensation seeking and identity styles with high-risk behaviors in adolescents (center of Zahedan Red Crescent)
رابطه بین هیجان‌ خواهی و سبک‌های هویت با رفتارهای پرخطر نوجوانان (کانون هلال احمر زاهدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Appraisal Of The Quality Of Grounded Theory Studies
ارزیابی و نقد کیفیت مطالعات گراندد تئوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of E-Learning Based on the Dimensions of Health Literacy in Patients with Ischemic Heart Disease.
بررسی تأثیر آموزش الکترونیک بر اساس ابعاد سواد سلامت در بیماران ایسکمیک قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Factors affecting medication errors and influencing status reporting of nurses viewpoint
بررسی عوامل مؤثر بر بروز اشتباهات دارویی و وضعیت گزارش دهی آن از دیدگاه پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mother's Life Experience from First Breastfeeding
تبیین تجربه‌ی زیسته‌ی مادران از اولین شیردهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2016-10)


The effect of mini-pill contraceptive pill on the level of milk lactose in mothers referring to health centers in Gorgan
بررسی اثر قرص ضد بارداری مینی پیل بر میزان لاکتوز شیر مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of life satisfaction in couples with thalassemia minor in Bojnourd city (2016)
بررسی میزان رضایت از زندگی در زوج‌های تالاسمی مینور شهرستان بجنورد 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between sense of coherence and anxiety in coronary artery disease in Tabriz
بررسی رابطه بین حس انسجام و اضطراب در بیماران عروق کرونر قلبی در شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparisional assessment quality of life in different trimasters of pregnant women referral to the Sanitarian & clinical centers of Gonbade Qaboos City at the year of 2016
مقایسه کیفیت زندگی در سه ماهه‌های مختلف زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گنبدکاووس در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Stressful life events with postpartum depression in women referred to health centers in Ali-Abad Katol in year 2012
ارتباط رویدادهای استرس‌زای زندگی با افسردگی در زنان زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان علی آباد کتول در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment on Anxiety, Quality of Life and Self-Efficacy in Women with Premenstrual Syndrome
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، کیفیت زندگی و خودکارآمدی در مبتلایان به سندرم پیش ازقاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Patient-Centered Care and Health Outcomes in a Hospital: Tehran
بررسی ارتباط بین مراقبت‌های بیمار محور و پیامدهای سلامتی در یک بیمارستان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explain the Experiences of Mothers with Breastfeeding Weaning in Referring to the Health Centers in Gorgan (Iran): A Qualitative Study
تبیین تجربیات مادران در خصوص از شیر گرفتن کودک در مراجعین به مراکز بهداشتی شهر گرگان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2016-7)


Investigate relationship between body mass index and mental health in women referred to health centers affiliated Lorestan University of Medical Sciences
بررسی رابطه شاخص توده بدنی و سلامت روان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بروجرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of relationship between mental health and Quality of life in diabetes patients
بررسی رابطه سلامت روان و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of nurses’ clinical competence in critical care ward in Golestan hospital
بررسی صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students' Attitudes Towards The Implementation Of Gender Segregation In Universities Of Golestan Province
بررسی نگرش دانشجویان به طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Public Health, Life Satisfaction And Quality Of Life Of Elderly Patients With Coronary Artery Disease Admitted To Hospitals In Gonbad-e Qabus 2015
بررسی سلامت عمومی، رضایت از زندگی و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به اختلالات عروق کرونر بستری در بیمارستان‌های گنبد کاووس سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship between Parents’ Knowledge of Serum Phenylalanine Value control in Children with Phenylketonuria
بررسی ارتباط دانش والدین بر کنترل میزان فنیل آلانین سرم کودکان مبتلا به فنیل کتونوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of extra virgin olive oil and Ibuprofen on amount of bleeding and duration of menstrual cycles in primary dysmenorrheal
مقایسه تاثیر مصرف روغن زیتون فوق بکر (اکسترا ویرجین) و ایبوپروفن بر میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی در دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of costs and quality of inpatient services before and after the Health reform plan
مقایسه هزینه‌ها و کیفیت خدمات بستری قبل و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2015-10)


Clinical Findings of Patients with Neurofibromatosis Type1: Narrative Review
یافته‌های بالینی بیماران نوروفیبروماتوز نوع یک: مروری حکایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of quality of life in dormitory and non- dormitory female students of Islamic Azad University, Tehran medical sciences branch
مقایسه کیفیت زندگی دانشجویان دختر گروه پزشکی خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between alexithymia and loneliness in nursing and midwifery students of Islamic Azad University of Dezful
بررسی رابطه بین الکسی‌تیمیا با احساس تنهایی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life and its related factors in nurses of Al Hadi hospital of Shushtar city in 2015
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان الهادی شهرستان شوشتر در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of establishing the health promotion plan on the nutrition Improvement Indicators compared to other health indicators among male elementary school students in Tehran district 17
تأثیر استقرار طرح مروج سلامت بر شاخص‌های بهبود تغذیه نسبت به سایر شاخص‌های بهداشتی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی منطقه 17 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of fatigue based on two measures of fatigue in hemodialysis patients
بررسی خستگی بر اساس دو معیار سنجش خستگی در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of Dialysis adequacy and its related factors among hemodialysis patients
بررسی کفایت دیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the reasons of breastfeeding cessation in term infants referred to Zabol health care centers
بررسی عوامل مؤثر بر قطع شیردهی در شیرخواران ترم مراکز بهداشتی درمانی زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Integrative Intervention of Group Cognitive-Behavioral and Family Positive Thinking on Quality of Life in Addicted Peoples
بررسی اثربخشی مداخله یکپارچه شناختی- رفتاری گروهی و مثبت اندیشی خانواده بر کیفیت زندگی افراد دارای اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2015-6)


Barriers to implementing evidence-based care from the perspective of nurses: review Article
موانع بکارگیری مراقبت مبتنی بر شواهد از دیدگاه پرستاران: مروری بر متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of psychiatric disorders and related factors among addicted persons referred to withdrawal addiction centers
بررسی شیوع اختلالات روانی و عوامل مرتبط با آن در افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به درمانگاه‌های ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Sleep disorders among medical students of Yasuj University of Medical Sciences
فراوانی اختلال خواب در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of girl students frompuberty health programs in Babol City, 2013
بررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر از برنامه بهداشت بلوغ در شهرستان بابل 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Age of Introduction of Complementary Feeding and Physical Growth of Infants under 1 Year of Dezful health centers in 2013
بررسی تأثیر زمان شروع تغذیه تکمیلی بر رشد کودکان زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان دزفول در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of information-motivation and behavioral skills (IMB) model on adherence of Recommended treatment regimens in patients with type 2 diabetes.
اثر بخشی مدل اطلاعات، انگیزش و مهارت‌‌های رفتاری بر میزان پیروی از رژیم‌‌های توصیه شده درمانی در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of nursing interventions on sleep quality among patients undergoing abdominal surgery
تأثیر مداخلات پرستاری بر کیفیت خواب بیماران تحت اعمال جراحی شکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of group Cognitive-Behavioral Therapy on anxiety and Relapse rates in Addicted Individuals
بررسی تأثیر مداخله شناختی-‌ رفتاری گروهی بر اضطراب و پیشگیری از عود در معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Small Group Education on Intradialysis Weight Gain and Blood Pressure in Hemodialysis Patients
تأثیر آموزش به شیوه گروه کوچک بر اضافه وزن و تغییرات فشار خون بین دو جلسه همودیالیز در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 8 (2014-12)


Patients Knowledge about Diabetes Complications and Cares
بررسی میزان آگاهی بیماران در رابطه با عوارض و مراقبت‌های دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Health-Based Life Style Aspects in Shushtar Residents
بررسی ابعاد سبک زندگی سلامت محور در ساکنین شهر شوشتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Predisposing factors of urinary tract infections in preschool girls in Gerash city
بررسی شیوع و عوامل مستعد کننده عفونت ادراری در دختران پیش دبستانی شهر گراش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between nurses 'accountability and professional nursing ethics in Babol Shahid Beheshti Hospital
رابطه میزان پاسخگویی پرستاران با اخلاق حرفه‌ای پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation between medical audit performance and enhancement of nursing care qualities in surgery unit at Tehran Hasheminejad hospital 2013
رابطه عملکرد ممیزی بالینی با ارتقاء کیفیت مراقبت‌های پرستاری در بخش جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job burnout and its related factors in nurses working in governmental hospitals in Lorestan province
فرسودگی شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compression of sexual dysfunction during three trimester of pregnancy in pregnant women who had referred to Peymanieh clinic Jahrom in 2013
مقایسه عملکرد جنسی بین سه ماهه‌های بارداری در زنان باردار مراجعه‌کننده به کلینیک پیمانیه شهر جهرم در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between maternal serum HCG and fetal gender
ارتباط سطح گنادوتروپین جفتی (β-hCG) در خون مادر با جنس نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of colpoperineorraphy on the sexual function of the women in reproductive age
تأثیر کلپوپرینورافی بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of using Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) versus lidocaine on complication of episiotomy in primiparous women
مقایسه‌ی تأثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست (تنس) با تزریق موضعی لیدوکائین بر عوارض اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of light music on physiological parameters of patients under coronary angiography on CCU ward of Ganjavian hospital
تأثیر موسیقی ملایم بر شاخص‌های فیزیولوژیک اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی قلبی در بخش CCU بیمارستان گنجویان دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 6 (2014-1)


A Review of Dioxins Exposure and Toxicity
مروری بر تماس و سمیت دی اکسین‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation prenatal preparation classes in knowledge, attitude and practice in pregnant mothers
تأثیر کلاس‌های آموزش گروهی‌ آمادگی برای تولد بر دانش، نگرش و عملکرد مادران باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health beliefs about mammography in women referred to Ahvaz mammography centers
باورهای بهداشتی در مورد ماموگرافی در زنان مراجعه کننده به مراکز ماموگرافی شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marital Satisfaction in Working and Non-working Pregnant women
رضایت زناشویی در زنان باردار شاغل و غیر شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of understanding about AIDS on knowledge and attitude of teachers in Khatam city: based on education
تأثیر شناخت بیماری ایدز بر آگاهی و نگرش معلمان شهرستان خاتم (بر پایه آموزش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evalution of antifungal activity the Bacillus subtilis against pathogenic fungi
ارزیابی فعالیت ضد قارچی باکتری باسیلوس سوبتیلیس در مقابل قارچ‌های بیماری‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of educational needs in pregnancy to choose the mode of delivery for nulliparous women
بررسی نیازهای آموزشی دوران بارداری برای انتخاب نوع زایمان از دیدگاه زنان باردار شکم اوّل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attachment Styles and Relationship with the Attitude and Health Behaviors among adults
ارتباط سبک‌های دلبستگی با نگرش‌ها و رفتارهای بهداشتی بزرگسالان شهرستان شوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of dietary habits and nutritional status in patients with multiple sclerosis
وضعیت عادات غذایی و تغذیه در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of Benson muscle relaxation on cardiac hemodynamic amounts in patients Candidated for cardiac catheterization
بررسی تأثیر آرام‌سازی عضلانی بنسون بر میزان مقادیر همودینامیک قلبی در بیماران کاندید کاتتریسم قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2013-1)


The Prevalence of Malassezia Yeasts in Healthy Subjects and Patients with SD in Lorestan, Bakhtiari Nomads
بررسی فراوانی مخمرهای مالاسزیا در افراد سالم و بیماران مبتلا به درماتیت سبوروئیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Maternal Health`s Problems and their Help Behavioral after Delivery in Women Referring to Health Centers
بررسی مشکلات سلامتی مادران طی شش هفته بعد از زایمان و رفتار کمک‌خواهی آنان در هنگام بروز مشکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Happiness Training on Reduction of Blood Glucose in Type I Insulin Dependent Diabetic Patients
بررسی اثربخشی آموزش شادمانی بر کنترل قند خون در مبتلایان به دیابت نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hypiran on Anxiety among Students in Karaj University's Dormitories
بررسی تأثیر هایپیران بر اضطراب دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-term and Long-Term Effects of Educational Intervention on Lifestyle of Students Resident in Dormitory
تأثیر کوتاه‌مدت و طولانی مدت مداخله آموزشی بر سبک زندگی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی گرایش به خرافات در بیماران مبتلا به بیماری‌های جسمی مراجعه‌کننده به افراد غیر درمانی
بررسی گرایش به خرافات در بیماران مبتلا به بیماری‌های جسمی مراجعه‌کننده به افراد غیر درمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Quality of Life and Social Support in Multiple Sclerosis Patients
ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Performance of Adults and Teenagers Related to Ecstasy
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد جوانان و نوجوانان در مورد اکستازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation, Efficacy and Effectiveness of Educational Systems
ارزشیابی، کارایی و اثربخشی نظام‌های آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the period exercise therapy and ergonomic intervention on the rate of chronic neck pain and disability among computer users of lorestan university of medical sciences in 2012
تأثیر تمرین درمانی و مداخله ارگونومیکی بر میزان درد و ناتوانی مزمن گردن در کاربران رایانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Risk Factors of Coronary Artery Diseases In CCU Ward
بررسی فراوانی عوامل خطر بیماری‌های عروق کرونر در بیماران بستری در بخش CCU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2012-1)


The Effect of Sensory Stimulations on Reduction of Hyperactive Behaviors, Attention And Concentration In Autistic Child (a case study)
گزارش موردی تأثیر تحریکات حسی در کاهش رفتار بیش‌فعالانه و افزایش توجه و تمرکز کودک اوتستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Accidents' Prevalence in Children Undre 5 year Referred to Emergency ward
بررسی شیوع حوادث در کودکان کمتر از 5 سال مراجعه‌کننده به بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of education on patient,s anxiety before abdominal surgical operations
بررسی تأثیر آموزش بر میزان اضطراب بیماران قبل از اعمال جراحی شکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavioral Problems in 7-11 Years old Children in Foster Care Centers
مشکلات رفتاری کودکان 11-7 ساله ساکن مراکز نگهداری شبانه‌روزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Symptoms and Side Effects in Patients With Multiple Sclerosis
بررسی علائم و عوارض بیماری ام. اس در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Instructional Classes on Adolescent's Knowledge About Predisposing Factors of Addiction.
تأثیر برگزاری کلاس‌های آموزشی جهت آگاه‌سازی نوجوانان با علل و عوامل زمینه‌ساز اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Demographic and Social Information in Women With Breast Cancer
بررسی عوامل فردی و اجتماعی و ریسک فاکتورهای زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Health Education Intervention Related to Physical Activity on Knowledge, Attitude and Behavior in Health Volunteers
تأثیر آموزش در مورد فعالیت بدنی بر آگاهی، نگرش و رفتار رابطان بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improper Outputs and It's Related Factors in Nursing & Midwifery Faculty of Kashan University of Medical Sciences (KAUMS)
برون‌دادهای نامطلوب و عوامل مرتبط با آن در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Mortality Rate Due to Cardio Vascular Diseases In Aligudarz
بررسی شیوع مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی- عروقی در شهرستان الیگودرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2010-10)


Assessment of frequency of physical problem in children 7-11 years old in foster care centers
اختلالات جسمی کودکان 11-7ساله ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Infertility consultation sessions on the Marital relationship amongst infertile women .
بررسی اثرات مشاوره نازایی بر روابط زناشویی زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education on patient’s anxiety after myocardial infarction
بررسی تأثیر آموزش بر اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Importance and level of Meeting of Parental Needs of Hospitalized Children: comparison of parents and nurses perspectives.
بررسی اهمیت و میزان تأمین نیازهای والدین کودکان بستری : مقایسه دیدگاه والدین و پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of different methods to cope with stress amongst patients suffer from MS in MS Association in Tehran City in 2008
بررسی روش های سازگاری با استرس در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام.اس ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of usage, advantages and disadvantages :electronic education in medical education
مروری بر کاربرد، مزایا و معایب آموزش الکترونیک در علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of educational interventions on knowledge and attitude of
تأثیر مداخله آموزشی بر آگاهی و نگرش زنان باردار درمورد تغذیه دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of depression and associated factors in nursing students Joundishapour
بررسی شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between women's anxiety during pregnancy and labor outcomes in Larestan hospitals (2009)
بررسی رابطه اضطراب زنان در دوران بارداری و پیامدهای زایمان در بیمارستان های شهرستان لار در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment reasons for patient’s dispatch from Imam Jafar Sadeq hospital in Aligoudarz to others health centers in 1387-1386
بررسی علل موارد اعزام بیماران از بیمارستان امام جعفر صادق(ع) الیگودرز به سایر مراکز (از ابتدای دیماه سال1386 تا انتهای مهرماه 1387(
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles